Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7143 Sayılı Öğrenci Af Duyrusu

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 nci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihine kadar şahsen veya posta/kargo ile Üniversitemiz ilgili Akademik Birimlerine başvuru yapılacaktır. Posta ve kargodan kaynaklı gecikmeden dolayı Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

 

İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi. ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
2) Lise Diploması.
3) Adli Sicil Kaydı  ( e-devlet üzerinden alınabilir )
4) Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

5) 1 adet Kimlik Fotokopisi

6 ) Askerlik Durum Belgesi  ( e-devlet üzerinden alınabilir )

 


Üniversiteye Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayanlardan İstenecek Belgeler. 

1) Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
2) ÖSYM sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
3) (a) Lise veya Dengi Okul Diploması (Diplomanın aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları kurumdan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”)’nin aslı.
    (b) Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracaklar MYO diploması ve transkriptinin aslı.
4) Askerlik Durum Belgesi. ( e-devlet üzerinden alınabilir )
5) Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

6 ) Adli Sicil Kaydı  ( e-devlet üzerinden alınabilir )

 

 

İlgili Kanun Maddesi: 

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.”


7143 SAYILI KANUN UYGULAMA İLKELERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
12.6.2018